Tylec Grzegorz, Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/3/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich

Słowa kluczowe: rodzina, zadośćuczynienie, dobra osobiste, prawa człowieka

1.Uwagi ogólne

Artykuł 47 Konstytucji z Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 18 Konstytucji RP, kreujący jedną z tzw. zasad naczelnych ustawy zasadniczej, stwierdza, że „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Powołane przepisy Konstytucji RP tworzą postulat ochrony wszelkiego rodzaju wartości i okoliczności, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój i należyte funkcjonowanie wspólnoty rodzinnej. Tworzą one oparcie dla konstrukcji tzw. rodzinnych dóbr osobistych, a w tym m.in. dla dobra osobistego w postaci „więzi rodzinnej”. W wyroku Sądu Najwyższego z 7.04.2016 r., III CSK 217/15 , stwierdzono, że więź rodzinna, stanowiąca fundament prawidłowego funkcjonowania rodziny, podlega ochronie prawnej na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX