Oleszczak Jakub, Zachorowanie na COVID-19 a szkoda spowodowana ruchem przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody: przyczynek do reinterpretacji art. 435 k.c.

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/9/42-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zachorowanie na COVID-19 a szkoda spowodowana ruchem przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody: przyczynek do reinterpretacji art. 435 k.c.

Słowa kluczowe: COVID-19, ruch przedsiębiorstwa poruszanego za pomocą sił przyrody, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, odszkodowanie

1.Wstęp

Społeczne i gospodarcze konsekwencje pandemii koronawirusa prowadzą do konieczności odpowiedzi na wiele pytań prawnych. Dotyczą one nie tylko wykładni nowych przepisów, uchwalonych w reakcji na zakażenia wirusem Sars-CoV-2, ale także norm dotychczas obowiązujących, które mogą znaleźć nowe zastosowanie w pandemicznych warunkach. Do tej drugiej kategorii problemów należy zagadnienie będące przedmiotem niniejszej pracy. Jej celem jest bowiem odpowiedź na pytanie, czy zachorowanie na COVID-19 może być uznane za szkodę spowodowaną ruchem przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody, co otwierałoby drogę do oparcia odpowiedzialności za zakażenia wirusem Sars-CoV-2 na art. 435 Kodeksu cywilnego .

Przywołana kwestia ma doniosłe znaczenie praktyczne. Jak wynika z przekazów medialnych, do masowych zakażeń koronawirusem dochodzi często w dużych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX