Artykuły
Opublikowano: PP 2011/6/12-15
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych - problemy z kontrolą decyzji organu podatkowego

Zagadnienie, któremu chcielibyśmy poświęcić niniejszy artykuł, ma doniosłe znaczenie dla podatników w trakcie toczącego się przeciwko nim postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (skarbowej). Zgodnie z brzmieniem art. 33 § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) zabezpieczenie zobowiązań podatkowych może nastąpić, a w praktyce przy większych potencjalnych zaległościach następuje, w toku postępowania kontrolnego bądź postępowania podatkowego (kontroli skarbowej). Natomiast samo zabezpieczenie lub wykonanie decyzji o zabezpieczeniu odbywa się po myśli art. 33d § 1 o.p., w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 33 § 4o.p. w przypadku zabezpieczenia w toku kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego (kontroli skarbowej) organ podatkowy jest obowiązany do ustalenia w decyzji o zabezpieczeniu przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego wraz z kwotą odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?