Szanciło Tomasz, Zabezpieczenie roszczenia ze skargi pauliańskiej

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/4/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zabezpieczenie roszczenia ze skargi pauliańskiej

Słowa kluczowe: skarga pauliańska, zabezpieczenie, interes prawny, roszczenie, uprawdopodobnienie, hipoteka

1.Wprowadzenie

Postępowanie zabezpieczające, chociaż stanowi postępowanie uboczne i pomocnicze w stosunku do postępowania zmierzającego do merytorycznego rozpoznania sprawy, jest niezwykle istotne dla osób dochodzących roszczeń przed sądami. Celem udzielenia zabezpieczenia jest bowiem zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu niezbędnego dla rozstrzygnięcia sprawy co do meritum, wierzyciel osiągnie zamierzony cel tego postępowania, a więc że będzie w stanie uzyskać realną ochronę prawną. Taki też cel przyświeca zabezpieczeniu roszczenia ze skargi pauliańskiej, z tym że z uwagi na specyficzny charakter tego roszczenia i jego skutków, wykazuje ono istotne odmienności w stosunku do zasad ogólnych. Te różnice dotyczą zarówno uprawdopodobnienia przesłanek zabezpieczenia, jak i możliwych sposobów zabezpieczenia.

2.Uprawdopodobnienie – uwagi ogólne

Jak wynika z art. 7301 § 1Kodeksu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX