Zabezpieczenia roszczeń przed sądem polubownym - uwagi praktyczne i wnioski de lege ferenda - OpenLEX

Kruczkowski Zbigniew, Pacocha Monika, Zabezpieczenia roszczeń przed sądem polubownym - uwagi praktyczne i wnioski de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/6/35-43
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zabezpieczenia roszczeń przed sądem polubownym - uwagi praktyczne i wnioski de lege ferenda

Sądownictwo polubowne powinno i może stanowić atrakcyjną alternatywę dla sądownictwa państwowego . Elastyczna i przyjazna stronom procedura, wysoki poziom arbitrów czy też dyskrecja towarzysząca rozwiązywaniu sporu przez sądy polubowne to poważne atuty tego forum rozstrzygania sporów. Wzrost liczby sporów poddawanych arbitrażowi wydawałby się zatem sprawą naturalną, skoro wyrok sądu polubownego czy ugoda zawarta przed takim sądem ma taką samą moc jak orzeczenie sądu państwowego . Na przestrzeni ostatnich lat nie nastąpił w tej sprawie przełom. Nic też nie zapowiada, że sytuacja ulegnie w najbliższym okresie jakiejkolwiek zmianie, a do optymistycznych zapowiedzi towarzyszących najnowszej ustawie dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów należy podchodzić sceptycznie. Przyczyny są złożone, natomiast niewątpliwie jednym z powodów, dla których sądy polubowne nie stanowią poważnej konkurencji sądownictwa państwowego, jest słabość regulacji dotyczących postępowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX