Zedler Feliks, Z problematyki dochodzenia roszczeń pauliańskich w postępowaniu upadłościowym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/1/9-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Z problematyki dochodzenia roszczeń pauliańskich w postępowaniu upadłościowym

Słowa kluczowe: upadłość, syndyk, wierzyciel pauliański, roszczenie pauliańskie

1.Uwagi wprowadzające

Dokonanie przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli czynności prawnej, w wyniku której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, przy zachowaniu przesłanek ustawowych, bliżej określonych w art. 527 i n. Kodeksu cywilnego , daje podstawę do żądania w drodze powództwa lub zarzutu uznania takiej czynności za bezskuteczną wobec wierzyciela (tzw. roszczenia pauliańskie). Takie uznanie, stosownie do art. 532 k.c., uprawnia wierzyciela do zaspokojenia przysługujących mu wobec dłużnika roszczeń z przedmiotów majątkowych, które w wyniku bezskutecznej czynności prawnej wyszły z majątku dłużnika lub do niego nie weszły, z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej. Na tle obecnego stanu prawnego jest bezsporne, że wierzyciel pauliański może dochodzić swoich roszczeń w drodze powództwa lub zarzutu, także w przypadku ogłoszenia upadłości osoby trzeciej . Otwartą kwestią jest jednak sposób zaspokojenia się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX