Dolniak Patrycja, Względny charakter roszczenia w zakresie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/2/28-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Względny charakter roszczenia w zakresie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych , przed nowelizacją z 19.07.2019 r. występująca pod nazwą ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, stanowi akt prawny wywołujący szereg problemów interpretacyjnych. Jedną z wątpliwości, jaka pojawia się na jej gruncie, jest ocena charakteru narzędzi służących przeciwdziałaniu opóźnieniom w zapłacie. Wątpliwość tę można sprowadzić do pytania – czy aby na pewno przewidziane ustawą rekompensata za koszty odzyskiwania należności, a także wyższe odsetki to uprawnienie czy też może już obowiązek wierzyciela? Tezą niniejszej pracy jest względny charakter zakazu zrzeczenia się powyższych uprawnień, który został ustanowiony w art. 13 ustawy. Dopuszczalność zrzeczenia się przez wierzyciela uprawnień przyznanych mu na mocy ustawy ograniczona będzie jednak przez wiele warunków. Kluczowym elementem dla oceny ważności oświadczenia woli wierzyciela będzie w szczególności moment jego złożenia oraz przesłanki leżące u podstaw takiej decyzji. Celem udowodnienia powyższej tezy konieczne będzie odwołanie się zarówno do dyrektywy unijnej, jak i do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX