Radajewski Mateusz, Wytknięcie uchybienia sądowi niższej instancji

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/10/60-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wytknięcie uchybienia sądowi niższej instancji

Słowa kluczowe: wytyk, nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny, wytknięcie uchybienia, oczywiste naruszenie prawa, prawo do sądu

1.Wprowadzenie

Zgodnie z art. 40 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych sąd odwoławczy, w przypadku stwierdzenia przy rozpoznawaniu określonej sprawy oczywistej obrazy przepisów prawa, wytyka uchybienie właściwemu sądowi. Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w art. 97 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym z 2017 r. , który w tym zakresie zasadniczo powtarza regulację art. 65 poprzedniej ustawy o Sądzie Najwyższym . Instytucja wytyku nie stanowiła do tej pory przedmiotu szczególnego zainteresowania nauki prawa . Wynika to zapewne z rzadkości jej stosowania, jak również z faktu, że – mimo iż jest ona ściśle powiązana z postępowaniem odwoławczym – nie przynależy do sfery zagadnień procesowych, lecz stanowi szczególnego rodzaju środek ustrojowy, co zostało podkreślone jej uregulowaniem poza ustawami procesowymi. Zasadne jest więc podjęcie pogłębionej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX