Zapotoczna Zuzanna, Wysokość wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy za świadczenia ponadlimitowe wykonane w stanach nagłych. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 19.03.2019 r., III CZP 80/18

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/10/105-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wysokość wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy za świadczenia ponadlimitowe wykonane w stanach nagłych. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 19.03.2019 r., III CZP 80/18

Słowa kluczowe: wynagrodzenie, świadczenia ponadlimitowe, opieka zdrowotna, świadczeniodawcy

Postanowieniem z 11.05.2018 r. skład trzech sędziów Sądu Najwyższego przedstawił do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu zagadnienie prawne następującej treści: „Czy art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.; dalej: u.ś.o.z.) ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej za świadczenia ponadlimitowe wykonane w stanach nagłych?” Zagadnienie przedstawiono wobec rozbieżności linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego co do wysokości, jak i podstawy prawnej wynagrodzeń należnych świadczeniodawcom za świadczenia ponadlimitowe wykonane w stanach nagłych w sytuacji, gdy zawarli oni umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem krajowym .

Wobec...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX