Wyrok w sprawie Witkowski przeciwko Polsce jako przyczynek do dyskusji nad czynnościami procesowymi dokonanymi przed... - OpenLEX

Gudowski Marcin, Wyrok w sprawie Witkowski przeciwko Polsce jako przyczynek do dyskusji nad czynnościami procesowymi dokonanymi przed rozpoczęciem biegu terminu procesowego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/1/116-143
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyrok w sprawie Witkowski przeciwko Polsce jako przyczynek do dyskusji nad czynnościami procesowymi dokonanymi przed rozpoczęciem biegu terminu procesowego

Streszczenie

W artykule poruszona została problematyka dopuszczalności i skuteczności czynności procesowych stron postępowania karnego w przypadkach, gdy właściwe oświadczenia procesowe złożone zostały przed rozpoczęciem biegu terminu do dokonania tych czynności. Ocena tego rodzaju sytuacji procesowych wywołuje rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie oraz rodzi problemy i komplikacje procesowe. Podstawę przedstawionych zapatrywań prawnych stanowi wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Witkowski przeciwko Polsce . Autor prezentuje rozważania dotyczące skutków procesowych: złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku przed jego ogłoszeniem (art. 422 k.p.k. ); wniesienia apelacji przed wydaniem wyroku (art. 445 k.p.k.) oraz oświadczenia pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, złożonego przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu (art. 54 k.p.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX