Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide - analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość" - OpenLEX

Militz Małgorzata, Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide - analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość"

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/8/12-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide - analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość"

Z motywu 24 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112, wynika, że pojęcia „zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego” i „wymagalności VAT” powinny zostać zharmonizowane, aby wprowadzenie w życie i wszelkie późniejsze zmiany wspólnego systemu VAT mogły stać się skuteczne w tym samym terminie. To wskazuje, że zamiarem ustawodawcy unijnego było bowiem zharmonizowanie w możliwie najwyższym stopniu momentu powstania obowiązku podatkowego we wszystkich państwach członkowskich w celu zapewnienia jednolitego poboru VAT. I pomimo pewnej swobody decyzyjnej w określaniu zasad powstania obowiązku podatkowego państwa członkowskie nie mogą tego czynić wbrew przepisom unijnym. Przekonał się o tym ostatnio polski ustawodawca, któremu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie TNT Express Worldwide sp. z o.o. v. Minister Finansów (dalej TNT, Spółka), zarzucił niezgodność krajowych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych z dyrektywą 2006/112. Stanowisko wyrażone w tym wyroku jest o tyle istotne, że będzie oddziaływać nie tylko na bieżące rozliczenia VAT czy też umożliwi podatnikom odzyskanie np. nienależnie zapłaconych odsetek, ale także i na przyszłość. Analiza przepisów, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2014 r. pokazuje bowiem, że niektórym z nich także będzie można postawić zarzut niezgodności z prawem unijnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX