Wypowiedź religijna i wypowiedź motywowana religijnie - OpenLEX

Górski Marcin, Wypowiedź religijna i wypowiedź motywowana religijnie

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/1/27-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wypowiedź religijna i wypowiedź motywowana religijnie

1. Wstęp. W regulacjach dotyczących praw człowieka spotykamy przepisy poświęcone wolności wyznania , stanowiącej „jedną z najwcześniejszych trosk dotyczących praw człowieka w obszarze prawa międzynarodowego” . Jej elementem jest wolność „uzewnętrzniania” wyznawanej religii , która obejmuje, jako swój fundamentalny składnik, wolność komunikowania przekonań religijnych (wypowiedzi religijnej) . Owo komunikowanie może przybierać różne formy – zarówno werbalne, jak i niewerbalne . Przedmiotem refleksji w tym artykule jest zagadnienie wolności wypowiedzi religijnej, stanowiącej element fundamentalnej wolności myśli, sumienia i wyznania. Należy zaproponować odróżnienie wypowiedzi religijnej sensu stricto od wypowiedzi motywowanej religijnie i ustalić, które z gwarancji wolności podstawowych (wolności wyznania lub wolności wypowiedzi) mają zastosowanie do każdego z tych rodzajów wypowiedzi oraz jakie są konsekwencje takiej ich kwalifikacji dla ustalenia zakresu ochrony udzielanej im...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX