Bitner Michał, Wyposażanie spółek samorządowych w środki finansowe a finansowe upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Artykuły
Opublikowano: FK 2023/2/37-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyposażanie spółek samorządowych w środki finansowe a finansowe upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje w szczególności dokonywanie wydatków i zaciąganie zobowiązań pieniężnych, a więc także wnoszenie wkładów pieniężnych lub dopłat do spółek oraz dokonywanie w procesie tworzenia spółek lub podwyższania ich kapitału zakładowego czynności, które odpowiadają treścią prawnofinansowej koncepcji zaciągania zobowiązań. Artykuł zawiera analizę stosunku ogólnych zasad wyposażania spółek samorządowych w środki finansowe wynikających z Kodeksu spółek handlowych do zasad zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki sektora finansów publicznych. Badaniu poddane zostało w szczególności przyjęcie aktu założycielskiego (zawarcie umowy) spółki, podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zastrzeżenie dopłat. W każdym przypadku wskazano warunki zgodności czynności z prawem finansów publicznych. W odniesieniu do dopłat wykluczono ich kwalifikację jako tytułów dłużnych, wskazano natomiast problemy związane z ich autoryzacją w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX