Nowicka Aurelia, Wynalazki i ich ochrona - wybrane aspekty prawne i praktyczne

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2014/4/84-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynalazki i ich ochrona - wybrane aspekty prawne i praktyczne

Zakresem opracowania są objęte wybrane zagadnienia związane z ochroną patentową, mające istotny wpływ na kształt tej ochrony w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawiam obecny stan spraw związanych z tworzeniem jednolitej ochrony patentowej w państwach członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie, w tym stan realizacji warunków wejścia w życie porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy tego porozumienia mają określać treść praw wyłącznych zarówno w odniesieniu do patentu europejskiego o jednolitym skutku, jak i w odniesieniu do patentu europejskiego, odrębnej analizie poddaję wybrane przepisy dotyczące tych kwestii. W kolejnym punkcie przedstawiam zagadnienia wiążące się z „wyjątkiem Bolara” i jego wykładnią w orzecznictwie polskim oraz niemieckim. Wysoki stopień złożoności i kontrowersyjności tych zagadnień sprawia, że za celowe uznaję przeanalizowanie pytań sformułowanych przez sąd niemiecki w sprawie C-661/13, Astellas Pharma Inc. , niezależnie od tego, że w sprawie tej nie zapadnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), ponieważ – wskutek działania powodowej spółki – sąd odsyłający wycofał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W końcowej części artykułu przedstawiam stanowisko TS zajęte w wyroku z 18.07.2013 r. w sprawie C-414/11, Daiichi Sankyo Co. Ltd. , dotyczące porozumienia TRIPS i jego pozycji w porządku prawnym UE. Szczególną uwagę zwracam na fakt uznania przez TS, że porozumienie TRIPS, w tym art. 27 regulujący zdolność patentową, należy do dziedziny wspólnej polityki handlowej, objętej wyłączną kompetencją Unii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX