Wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych - wnioski de lege lata - OpenLEX

Czerw Jarosław, Wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych - wnioski de lege lata

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/5/25-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych - wnioski de lege lata

Pracownikom samorządowym zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikom tym przysługują obligatoryjne składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka). W przypadku spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków powyższe składniki wynagrodzenia muszą być pracownikowi samorządowemu przyznane i wypłacone. Oprócz powyższego pracownikom samorządowym zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych może zostać przyznany dodatek funkcyjny, a także dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Ponadto za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może zostać im przyznana nagroda. Powyższe składniki wynagrodzenia mają jednak charakter fakultatywny, w przypadku spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków mogą być pracownikowi samorządowemu przyznane w zależności od uznania kierownika jednostki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX