Wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego współuczestników procesu cywilnego - OpenLEX

Gapska Edyta, Wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego współuczestników procesu cywilnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/3/50-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego współuczestników procesu cywilnego

Korzystanie przez stronę postępowania cywilnego z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego stanowi gwarancję prawidłowej ochrony jej dóbr, których nie zabezpiecza w sposób wystarczający samo ukształtowanie procedury zgodnie z wymogami bezstronności i niezależności sądów . Udział pełnomocnika w postępowaniu sądowym generuje jednak dodatkowe, niejednokrotnie niemałe koszty, którymi obciążony może zostać przeciwnik procesowy. Postulat racjonalizacji kosztów sądowej ochrony praw obejmuje więc zarówno należności Skarbu Państwa i wydatki związane z podejmowaniem czynności procesowych, jak i opłaty należne z tytułu wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika za świadczoną przez niego pomoc prawną. Potrzeba minimalizowania kosztów postępowania cywilnego, wpisująca się w dążenie do zapewnienia możliwie taniej i sprawnej procedury , stoi od początków obowiązującego kodeksu u podstaw regulacji uznającej za koszty postępowania jedynie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX