Samitowski Grzegorz, Wymogi w zakresie autorstwa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - kontrowersje

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/11/47-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wymogi w zakresie autorstwa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - kontrowersje

1.Uwagi wprowadzające

Zgodnie z art. 3 pkt 8 lit. a ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jednym z elementów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w praktyce zasadniczym) jest weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten stanowi zestaw informacji (określonych rodzajowo w art. 66 u.o.o.ś.) przedkładanych przez wnioskodawcę ubiegającego się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu wykazania, jakie konsekwencje dla środowiska będzie mieć planowane przez niego przedsięwzięcie oraz który z analizowanych przez wnioskodawcę wariantów realizacji przedsięwzięcia uznaje on za najkorzystniejszy ze względów środowiskowych. W sensie procesowym raport należy uznać za:

1)

względnie obligatoryjny element wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,

2)

przedkładany przez wnioskodawcę środek dowodowy o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX