Banasik Katarzyna, Wymóg niekaralności wobec nauczycieli akademickich

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/9/88-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wymóg niekaralności wobec nauczycieli akademickich

Przepisy ustawowe formułują tzw. wymóg niekaralności wobec wielu osób zajmujących różne stanowiska, prowadzących różne rodzaje działalności gospodarczej i wykonujących różne zawody. Jednym z nich jest zawód nauczyciela akademickiego. W jednym z moich wcześniejszych opracowań wyjaśniłam istotę tego wymogu oraz wykazałam nieadekwatność nazwy „wymóg niekaralności” do merytorycznej zawartości tego wymogu. Mimo to uznałam za zasadne użycie tego terminu w tytule niniejszego artykułu ze względu na celowość posłużenia się zwięzłym określeniem, a także ze względu na powszechną znajomość tego terminu. Celem przeprowadzanej analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, na czym de lege lata polega wymóg niekaralności wobec nauczycieli akademickich oraz dokonanie oceny aktualnego uregulowania i w zależności od jej wyniku – sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Wymóg niekaralności jest zazwyczaj określany w ustawach pośród wymagań, jakie musi spełniać osoba chcąca zajmować dane stanowisko,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX