Wymiar stawek opłat w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz determinanty cenotwórcze tych opłat w świetle... - OpenLEX

Krauschar Kamil, Wymiar stawek opłat w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz determinanty cenotwórcze tych opłat w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2021/6/54-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wymiar stawek opłat w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz determinanty cenotwórcze tych opłat w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Streszczenie: W publikacji zawarto zagadnienia prawnofinansowe związane z wypełnianiem przez gminę zadań gospodarowania odpadami komunalnymi, odniesiono się również do kształtowania wysokości danin publicznych – wysokości stawek opłat obciążających finalnie odbiorców tego systemu. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na postawione w publikacji pytania, m.in.: czy na tle obowiązujących przepisów prawa gmina posiada autonomię w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, czy prawnofinansowy instrument kształtowania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma bezpośredni wpływ na determinanty cenotwórcze tychże opłat, a ponadto jakie prawne i szczególne kryteria upoważniają organ stanowiący gminy do ustalania wymiaru stawek opłat? Omówienie przedstawionych zagadnień przybliża problematykę związaną z szacowaniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym daje podstawy do okreś-lenia prawidłowej ich wysokości przez gminę. Publikacja stanowi próbę prawidłowego przeprowadzenia właś-ciwej wykładni prawa w kalkulacji stawek opłat w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX