Czarny-Drożdżejko Elżbieta, Wyłączne prawo do zwielokrotnienia utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle problematyki dzieła zależnego i inspirowanego

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/7-8/41-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyłączne prawo do zwielokrotnienia utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle problematyki dzieła zależnego i inspirowanego

Słowa kluczowe: dyrektywa 2001/29/WE, prawo do zwielokrotnienia, dzieło zależne, dzieło inspirowane

1.Wstęp

Podstawowa regulacja unijna dotycząca wyłącznego prawa autorskiego do zwielokrotnienia znajduje się w dyrektywie 2001/29/WE . Należy jednak wskazać, że autorskie i pokrewne prawa majątkowe zostały również uregulowane w dyrektywie 2006/115/WE . Przyjętym przez prawodawcę unijnego założeniem jest ścisłe określenie uprawnień majątkowych przyznanych uprawnionemu, które pozostają w zakresie jego monopolu. Zastosowana technika legislacyjna skutkuje tym, że prawa autorskie nie obejmują wszystkich sposobów korzystania z utworu, a jedynie zakreślają obszar wyłączności.

Niniejszy tekst ograniczony jest do prawa do zwielokrotnienia i z tego względu pominięto w nim rozważania dotyczące innych autorskich praw majątkowych. W ramach dokonanej analizy szczególne miejsce zajmie problematyka dzieł zależnych i inspirowanych. Odniesiono się w tym aspekcie do regulacji obowiązujących w takich systemach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX