Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskanej przez kredytobiorców na mocy wyroków sądów... - OpenLEX

Dmoch Wojciech, Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskanej przez kredytobiorców na mocy wyroków sądów powszechnych unieważniających ex tunc umowy kredytowe

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/6/12-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskanej przez kredytobiorców na mocy wyroków sądów powszechnych unieważniających ex tunc umowy kredytowe

Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz część doktryny prezentuje stanowisko, zgodnie z którym zawarcie umowy, która jest nieważna na gruncie prawa cywilnego, nie oznacza, że przychody wynikające z takiej umowy nie będą podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można jednak spotkać pogląd odmienny, mianowicie że czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, obejmują swoim zakresem wszystkie przypadki bezwzględnej nieważności umowy. Zatem nieważność czynności cywilnoprawnej rozciąga się również na sferę prawa publicznego. Czynności nieważne nie wywołują skutków w sferze prawa podatkowego, bowiem dla wywołania takich skutków konieczna jest „skuteczność” umowy na gruncie obowiązującego prawa. Można rozważyć twierdzenie, że uzyskane przez kredytobiorcę od banku pieniądze, w przypadku uznania przez sąd powszechny umowy kredytowej za nieważną ex tunc, są przychodem pochodzącym z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i nie podlegają opodatkowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX