Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (uwagi na tle prawnoporównawczym) - OpenLEX

Daniel Paweł, Geburczyk Filip, Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (uwagi na tle prawnoporównawczym)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/4/50-64
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (uwagi na tle prawnoporównawczym)

1. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Przepis ten ustanawia jedno z praw fundamentalnych – prawo do sądu. Stanowi realizację idei kontroli ingerencji w prawa obywatela przez niezawisły i bezstronny organ o charakterze sądowym .

Jednym z elementów prawa do sądu jest niezawisłość sądów definiowana jako: bezstronność w stosunku do uczestników postępowania; niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych; samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych; niezależność od wpływu czynników społecznych; wewnętrzna niezależność sędziego . Oprócz niezawisłości art. 45 Konstytucji wymienia jako cechę ustrojową sądów również bezstronność. Jej dochowanie „obliguje sędziego do przeciwstawienia się ocenom płynącym z jego doświadczenia, stereotypów i uprzedzeń” . Bezstronność polega zatem na tym, że sędzia kieruje się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX