Czechowski Marcin, Wyłączenie asystenta sędziego w postępowaniu sądowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/5/66-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyłączenie asystenta sędziego w postępowaniu sądowym

Słowa kluczowe: wyłączenie, asystent sędziego, sędzia, referendarz sądowy, pracownik sądu, postępowanie sądowe, bezstronność

1.Wprowadzenie

Należyta realizacja prawa do rzetelnego procesu sądowego następuje wówczas, gdy sprawę rozpatruje sąd właściwy, bezstronny, niezależny i niezawisły. Wymagania te zostały określone art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nawiązują do regulacji zawartych w ratyfikowanych przez Polskę aktach prawa międzynarodowego . Przymiot bezstronności i niezawisłości jest postrzegany w kategoriach obowiązku koniecznego do pełnienia urzędu sędziego . Z kryterium bezstronności sędziów wiąże się instytucja wyłączenia sędziego, która ma służyć jego spełnianiu przy prowadzeniu postępowania sądowego. We wszystkich trzech polskich ustawach procesowych sędzia podlega wyłączeniu z mocy prawa z przyczyn enumeratywnie wymienionych, a ponadto może być wyłączony na własne żądanie lub wniosek strony. Wymogowi zachowania bezstronności zostały poddane także inne – poza sędziami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX