Wykorzystanie dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym. Uwagi na marginesie postanowienia Naczelnego Sądu... - OpenLEX

Lipiński Konrad, Wykorzystanie dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym. Uwagi na marginesie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.10.2018 r., I FPS 2/18

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/1/38-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym. Uwagi na marginesie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.10.2018 r., I FPS 2/18

Słowa kluczowe: kontrola operacyjna, postępowanie podatkowe, prawo do prywatności, zgoda następcza, postępowanie karne

1.Uwagi wstępne

Ustawodawca dysponuje relatywnie szeroką swobodą w kreowaniu przepisów po-szczególnych ustaw procesowych odnoszących się do kwestii dopuszczalności dowodów. Gdyby pokusić się o próbę zakreś-lenia jej granic, zapewne przyjęlibyśmy, że z jednej strony możliwe jest takie ukształtowanie procedury, które pozwalałoby na rekonstrukcję zdarzeń faktycznych na podstawie wszelkich dostępnych środków dowodowych, nie zważając na jakiekolwiek uchybienia czy przeszkody, które miały miejsce przy ich zdobywaniu, z drugiej zaś – przyjęcie, że dowodem może być jedynie to, co zostało uzys-kane w sposób zgodny z prawem. Za przykład ustaw procesowych regulujących to zagadnienie w sposób radykalnie odmienny mogłyby zaś posłużyć Kodeks postępowania karnego , który – jak by się wydawało – z uwagi na aktualne brzmienie jego art. 168a, pod względem dowodowym toleruje niemal wszystko, oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX