Jankowska-Prochot Izabela, Wydłużenie okresów przedawnienia karalności przestępstw i przedawnienia okresów wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/11/7-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wydłużenie okresów przedawnienia karalności przestępstw i przedawnienia okresów wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe

Słowa kluczowe: przedawnienie, karalność, wykonanie kary, przestępstwa, przestępstwa karnoskarbowe

„Prawo nie zawsze bowiem znaczy to, co wydaje się głosić”.

Prof. dr hab. Ewa Łętowska

1.Wstępne wyodrębnienie badanej instytucji

Dnia 20.04.2021 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw . Jej pierwotny projekt przewidywał wprowadzenie zmian w obszarze trzech ustaw, tj. Kodeksu karnego , Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . W efekcie autopoprawki objął on także zmianę Kodeksu wykroczeń .

Oficjalnymi, postulowanymi przez ustawodawcę celami było „wykonanie prawa Unii Europejskiej” i „wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu” . W praktyce jednak ustawodawca poza ww. kwestiami doprowadził do tzw....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX