Czarny-Drożdżejko Elżbieta, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/9/88-109
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym

Ustawą z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw dokonano kolejnej zmiany prawa o szkolnictwie wyższym . Nowelizacja objęła liczne przepisy, stąd do analizy wybrałam dwa zagadnienia:

1)

obowiązek uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji i

2)

ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Należy przy tym zauważyć, że po raz pierwszy obowiązek tworzenia regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych został wprowadzony do prawa o szkolnictwie wyższym na podstawie ustawy z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw . Obecnie przepis ten został jedynie uszczegółowiony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX