Dwojewski Dariusz, Wybrane problemy zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych podległych jednostkom samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/7-8/188-209
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane problemy zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych podległych jednostkom samorządu terytorialnego

1.Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest omówienie warunków, które musi spełniać osoba zatrudniana na stanowisku nauczyciela:

1)

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2)

w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.);

3)

w publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Zasady zatrudniania pracowników na stanowisko nauczyciela, jak również warunki wymagane do zajmowania tego stanowiska, określa ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). W zakresie nawiązania stosunku pracy z nauczycielami przepisy tej ustawy zawierają...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX