Guziejewska Beata, Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD

Artykuły
Opublikowano: ST 2007/3/5-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD

Decentralizacja to złożony proces, który mimo że pojmowany niejednolicie zarówno na gruncie teorii, jak i norm prawnych, jest charakterystyczny dla wszystkich krajów demokratycznych we współczesnym świecie. Proces ten dotyczy rozległych obszarów życia społeczno-gospodarczego, dlatego też wyróżnia się decentralizację polityczną, administracyjną i fiskalną .

Decentralizacja oznacza układ organizacyjno-finansowy władzy publicznej, nierozerwalnie związany z rozwojem instytucji samorządu terytorialnego. W rozważaniach o rodzajach i skutkach decentralizacji finansów publicznych konieczne jest uwzględnienie następujących zagadnień :

1)

podziału kompetencji, obowiązków i zadań między władze państwowe i samorządowe,

2)

określenie zakresu władztwa podatkowego według poszczególnych szczebli władz publicznych,

3)

określenie zasad zasilania finansowego poszczególnych szczebli władz publicznych.

Rozważania nad wyżej wymienionymi kwestiami nie mają większego sensu, jeżeli nie uzyskamy odpowiedzi na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX