Artykuły
Opublikowano: PP 2018/10/41-51
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wybrane aspekty prawne i podatkowe dotyczące klauzuli PPT

W dniu 25.01.2018 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło zakończenie procesu ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24.11.2016 r. – dalej Konwencja Wielostronna lub Konwencja . Natomiast 17.07.2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazały się: tekst Konwencji w języku polskim oraz oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Konwencji . Do tej pory dziewięć państw zakończyło swoje wewnętrzne procedury ratyfikacyjne i złożyło do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – dalej OECD – dokumenty potwierdzające ratyfikację . Natomiast dzięki ratyfikacji Konwencji przez co najmniej pięć państw stało się możliwe jej wejście w życie, co w przypadku Polski zostało przewidziane na 1.07.2018 r. Konwencja zakłada obligatoryjność wdrożenia części regulacji przez każde państwo przystępujące do niej . Jest to tzw. minimalny standard, na który składa się m.in. klauzula Principal Purpose Test – dalej Klauzula PPT lub PPT – której celem jest przeciwdziałanie przyznawaniu korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – dalej u.p.o. – w niewłaściwych okolicznościach . W przeciwieństwie do obowiązującej od 15.07.2016 r. klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – dalej GAAR – uregulowanej w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – przepisy prawne normujące PPT nie mają rozbudowanego charakteru, co może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Należy bowiem zaznaczyć, że w wyroku z 11.05.2004 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją ówcześnie obowiązującą klauzulę obejścia prawa, która również charakteryzowała się wysokim stopniem niedookreśloności . Celem artykułu jest zestawienie Klauzuli PPT z tezami wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rozpatrzenie możliwości podważenia zgodności z Konstytucją tejże klauzuli. W dalszej części artykułu autorzy zasygnalizują kwestię Klauzuli PPT w świetle zasad prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a także wybrane, potencjalnie problematyczne, zagadnienia związane z obowiązywaniem PPT w polskim systemie podatkowym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?