Wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - analiza aktualnego stanu prawnego i propozycje zmian w... - OpenLEX

Czerw Jarosław, Wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - analiza aktualnego stanu prawnego i propozycje zmian w wybranych obszarach

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/7-8/178-187
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - analiza aktualnego stanu prawnego i propozycje zmian w wybranych obszarach

1.
Wprowadzenie

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa samorządu terytorialnego regulujące problematykę wyborów organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządów powiatów, zarządów województw) wprowadzają dwa różniące się zasadniczo systemy wyboru tych organów: system wyborów bezpośrednich i system wyborów pośrednich. System wyborów bezpośrednich występuje w przypadku wyboru organu wykonawczego gminy - wójta, burmistrza, prezydenta miasta. System wyborów pośrednich występuje w przypadku wyborów organu wykonawczego powiatu - zarządu powiatu i organu wykonawczego samorządu województwa - zarządu województwa.

2.Wybór organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

Wójt jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ). W gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, organem wykonawczym jest burmistrz (art. 26 ust. 3 u.s.g.), natomiast w miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX