Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego – kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy - OpenLEX

Drozdek Adam, Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego – kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/10/98-109
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego – kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy

Słowa kluczowe: podatek akcyzowy, harmonizacja podatkowa, Wspólna Taryfa Celna, wiążąca informacja akcyzowa

1.Wprowadzenie

Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest ustanowienie rynku wewnętrznego jako obszaru bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony będzie swobodny przepływ wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Unia dąży także do tego, aby obowiązujące akty prawne w zakresie podatku akcyzowego w dużej mierze ukształtowane zostały pod wpływem europejskiej integracji gospodarczej, tak aby we wszystkich państwach członkowskich Unii obowiązywały takie same zasady wymiaru i poboru podatku akcyzowego. Biorąc pod uwagę stopień zintegrowania ustawodawstwa podatkowego państw członkowskich, podjęte zostały na szczeblu europejskim próby ich zbliżenia w celu usunięcia barier podatkowych, które to wpływają na zakłócenie funkcjonowania wspólnego rynku.

W tym właśnie celu ustawodawca unijny w dyrektywie Rady 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego , jak i polski w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX