Zedler Feliks, Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na bieg terminów przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/4/602-611
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na bieg terminów przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

1.Uwagi wprowadzające

Zgodnie z regulacją zawartą w Prawie restrukturyzacyjnym należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne są zasadniczo objęte układem, którym następuje restrukturyzacja zobowiązań dłużnika. Bezwzględnie wyłączone z układu są jedynie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik (art. 151 ust. 1 pkt 4 pr. res.). Ponadto, z mocy art. 151 ust. 2 pr. res., układem nie są też objęte należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczone zastawem albo hipoteką, w zakresie, w jakim znajdują pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Wierzyciel (w omawianych tu sprawach Zakład Ubezpieczeń Społecznych) może na ich objęcie jednak wyrazić zgodę. Zakres więc należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne objętych układem w postępowaniach restrukturyzacyjnych jest szeroki.

Niestety Prawo restrukturyzacyjne nie reguluje bezpośrednio, w jakim zakresie prowadzone postępowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX