Romańska Marta, Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/2/163-194
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

1.Uwagi wprowadzające

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (TK) może być wszczęte z inicjatywy różnych podmiotów i na różnych etapach działania prawa. Zwykle uruchamiane jest jednak dopiero wtedy, gdy dojdzie już do ustalenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu konsekwencji, jakie norma prawna powoduje dla jej konkretnego adresata w opisanej w niej sytuacji faktycznej. W takim przypadku jego inicjatorem jest osoba, wobec której ustalane były owe konsekwencje. Zarzuty, jakie zgłosi, mogą być skierowane zarówno przeciwko przepisom, które miały zadecydować o jej prawach lub obowiązkach, ustalonym w orzeczeniu (prawu materialnemu stosowanemu przez organ orzekający), jak i przeciwko przepisom, które regulowały przebieg postępowania zmierzającego do ich skonkretyzowania (prawu procesowemu, według reguł którego toczyło się postępowanie). Jest możliwe, choć w praktyce zdarza się rzadziej, że rozpoznający sprawę sąd nabierze wątpliwości co do konstytucyjności prawa materialnego lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX