Wpływ ogłoszenia upadłości wierzyciela hipotecznego na jego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z... - OpenLEX

Zedler Feliks, Wpływ ogłoszenia upadłości wierzyciela hipotecznego na jego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z nieruchomości obciążonej hipoteką

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/3/418-426
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ ogłoszenia upadłości wierzyciela hipotecznego na jego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z nieruchomości obciążonej hipoteką

1. Przepisy ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowią, że w umowie deweloperskiej zawieranej między deweloperem a nabywcą budowanych przez dewelopera mieszkań lub domów jednorodzinnych zamieszcza się m.in. informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela, którego wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu (domu jednorodzinnego) i przeniesienie jego własności na nabywcę (art. 22 ust. 1 pkt 17 u.o.n.l.m.). Stosownie do art. 23 ust. 1u.o.n.l.m. umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, roszczenia nabywcy – w zależności od treści umowy – o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę albo przeniesienie na nabywcę własności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX