Wpis do rejestru w sprawach połączenia i podziału spółki - skutki dla rachunkowości jednostki - OpenLEX

Garstka Małgorzata, Wpis do rejestru w sprawach połączenia i podziału spółki - skutki dla rachunkowości jednostki

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/7-8/94-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpis do rejestru w sprawach połączenia i podziału spółki - skutki dla rachunkowości jednostki

Wpis połączenia lub podziału do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) spółki niesie konkretne skutki w zakresie rachunkowości. Należy tu rozważyć zagadnienie obowiązku zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się:

1)

na dzień kończący rok obrotowy,

2)

na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,

3)

na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

4)

w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

5)

na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6)

na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX