Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Rozważania na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. - OpenLEX

Michalska-Marciniak Monika, Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Rozważania na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r.

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/1/66-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Rozważania na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r.

Słowa kluczowe: przywrócenie terminu, apelacja, postępowanie apelacyjne, referendarz sądowy

1. Ustawą z 4.07.2019 r. dokonano szerokich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego . Dotknęły one również w znacznym stopniu system zaskarżenia orzeczeń. O ile nadal zasadniczym środkiem prawnym służącym kwestionowaniu wyroku sądu pierwszej instancji pozostała apelacja, o tyle w sposób znaczący doszło do „przebudowania” zażalenia, przez zwiększenie zakresu dopuszczalności zażalenia poziomego.

W polskim postępowaniu cywilnym obowiązuje model apelacji pełnej (con beneficjo novorum) . Wzmiankowana wyżej nowelizacja nie wprowadziła w tym zakresie żadnych modyfikacji. Uchwalono natomiast wiele zmian związanych z przebiegiem samego postępowania apelacyjnego. Do najważniejszych należy nowy sposób ukształtowania postępowania międzyinstancyjnego , przyznanie kompetencji referendarzom sądowym, rezyg-nacja z możliwości wniesienia apelacji wprost, ustawowe zróżnicowanie długości terminu do wniesienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX