Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/1/53-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Własny zamiar wywołania cenotwórczego zdarzenia w świetle definicji informacji poufnej

Artykuł dotyka problematyki powstawania informacji oraz przesłanek uzasadniających uznanie jej za mającą precyzyjny charakter w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadużyć (MAR) . Zagadnienie to jest interesujące z uwagi na to, że dotyczy okoliczności powstawania informacji o przyszłym zdarzeniu cenotwórczym. Z kolei realizacja tego przyszłego zdarzenia objęta jest stanem wolicjonalnym wyłącznie jednego podmiotu, który następnie planuje wykorzystać zaistnienie tego zdarzenia do nabycia instrumentów finansowych emitenta, którego to cenotwórcze zdarzenie dotyczy. Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie problematyki informacji poufnej, poprzez analizę przesłanki precyzyjności określonej w art. 7 ust. 2 rozporządzenia MAR, bez pominięcia zagadnień teoretycznych związanych z pojęciem informacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?