Właściwość sądu w sprawach cywilnych z udziałem konsumenta - OpenLEX

Zembrzuski Tadeusz, Właściwość sądu w sprawach cywilnych z udziałem konsumenta

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/2/5-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściwość sądu w sprawach cywilnych z udziałem konsumenta

Słowa kluczowe: konsument, ochrona praw konsumenta, prawo cywilne, postępowanie cywilne, badanie właściwości sądu, właściwość przemienna, niewłaściwość sądu

1. Konstytucyjne prawo do sądu gwarantuje sprawiedliwe i jawne rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zagadnienie właściwości sądu wiąże się ściśle z ustrojową problematyką zakresu władzy sądowniczej, kognicji sądów poszczególnych szczebli oraz statusu sędziów . Przymiot sądu właściwego nie tylko uzmysławia rolę i znaczenie orzekania przez sąd we właściwym składzie zgodnie ze swoją kompetencją , lecz obejmuje także potrzebę rozpoznawania sporu przez sąd właściwy ze względu na uregulowane w ustawie procesowej mechanizmy właściwości rzeczowej, miejscowej i funkcyjnej (funkcjonalnej) .

Właściwość sądu bywa zazwyczaj traktowana jako przesłanka procesowa , warunkująca wszczęcie, przeprowadzenie i zakończenie postępowania w postaci adjudykacyjnego rozstrzygnięcia sporu....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX