Szanciło Tomasz, Właściwość miejscowa sądu dla roszczeń "z umów"

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/1/55-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściwość miejscowa sądu dla roszczeń "z umów"

Słowa kluczowe: właściwość miejscowa sądu, właściwość przemienna sądu, świadczenie charakterystyczne, umowa, konsument

1.Wstęp

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z lipca 2019 r. wprowadziła bardzo istotne zmiany w zakresie m.in. właściwości miejscowej sądu, w tym w szczególności właściwości przemiennej. Jednym z przepisów w tej materii jest art. 34 k.p.c., który dotyczy szeroko pojętych roszczeń „z umów”. Celem nowelizacji w tym zakresie było odejście od rozumienia pojęcia „sąd miejsca wykonania umowy” jako powiązanego z miejscem spełnienia świadczenia w rozumieniu art. 454 Kodeksu cywilnego . W praktyce, z uwagi na rozwój obrotu bezgotówkowego, sprowadzało się to zwykle do określenia właściwości tego sądu w powiązaniu z siedzibą banku wierzyciela, a ponieważ siedziby banków znajdują się głównie w dużych miejscowościach, znaczna część tego rodzaju spraw trafiała do sądów mających w nich siedziby. Powstaje więc pytanie, czy tego rodzaju regulacja, jak ujęta w aktualnym art. 34k.p.c.,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX