Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/9/3-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Władza wykonawcza w Konstytucji RP z 1997 r. (w kręgu zwątpień natury semantycznej)

1. Wieloskładnikowość pojęcia „władza wykonawcza”. W rozważaniach nad art. 10 oraz treścią rozdziałów V i VI Konstytucji za pewnik przyjmuje się przeświadczenie, że zawarte tam unormowania dotyczą „organów władzy wykonawczej” . Samo pojęcie „władza wykonawcza” potraktowano w pracach nad Konstytucją jako „zastane”, względnie jednoznaczne i wskutek tego niewymagające dokładniejszych objaśnień. Przedmiotem refleksji nie stała się kwestia, czy i w jakim stopniu kategoria „władzy wykonawczej” jest wewnętrznie jednorodna, czy w tej samej postaci występuje w odniesieniu do władzy sprawowanej przez każdy z organów wymienionych w art. 10 ust. 2 zarówno przez Prezydenta RP, jak i przez Radę Ministrów?

W rozważaniach nad egzegezą pojęcia „władza wykonawcza” komentatorzy skłonni są sięgać do poglądów Johna Locke’a oraz Charlesa Louisa de Montesqiueu. Myślicielom tym przypisują autorstwo nowożytnej teorii trzech „władz rozdzielonych”, co najmniej zaś – nadanie tej koncepcji spójnej i doktrynalnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?