Mackiewicz Marta, Wina korporacyjna za naruszenie prawa konkurencji versus odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki kapitałowej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/10/44-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wina korporacyjna za naruszenie prawa konkurencji versus odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki kapitałowej

Ustawa z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawców naruszenia prawa konkurencji w trybie prywatnoprawnym. Kwalifikując naruszenie prawa konkurencji w kategorii deliktu, ustawa odsyła potencjalnych poszkodowanych do reżimu odpowiedzialności deliktowej. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej nie są tożsamo rozumiane z przesłankami odpowiedzialności publicznoprawnej z tytułu naruszenia prawa konkurencji. W praktyce stosowania mogą powodować wiele trudności. Przedmiotem opracowania w ramach niniejszej publikacji jest jedna z kluczowych przesłanek odpowiedzialności deliktowej, tj. wina zarówno przedsiębiorcy naruszyciela, jak i jego organów oraz piastunów. Ujmując winę w kategoriach cywilnych i opierając się na literalnym brzmieniu przepisów Kodeksu cywilnego , skuteczność powództw odszkodowawczych w sprawach szkód wynikających z naruszenia prawa konkurencji stoi pod znakiem zapytaniem. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie takiej wykładni obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pojęcia winy, jako przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorcy i jego funkcjonariuszy, aby realizowała ona cele ww. ustawy oraz zasadę skuteczności i równoważności prawa unijnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX