Margoński Marcin, Ważność testamentów wspólnych sporządzanych przez obywateli polskich w sprawach spadkowych z elementem transgranicznym

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/10/61-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ważność testamentów wspólnych sporządzanych przez obywateli polskich w sprawach spadkowych z elementem transgranicznym

Testamenty wspólne są w polskim prawie spadkowym niedopuszczalne (art. 942 k.c.). To jednoznaczne rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę silnie zakorzeniło się w świadomości polskich prawników. Praktyk, zarówno notariusz, jak i sędzia nieprocesowy, bywa jednak w polskich sprawach spadkowych konfrontowany z problematyką testamentów wspólnych, sporządzanych najczęściej za granicą. Zdarza się, że w formie tej testują również osoby posiadające polskie obywatelstwo, a sporządzane przez nie testamenty muszą podlegać ocenie w polskich sprawach spadkowych .

Zjawisko występuje zwłaszcza w tych rejonach kraju, w których silne są związki ludności miejscowej z Republiką Federalną Niemiec, szczególnie w opolskiej części Górnego Śląska. Testamenty wspólne małżonków są bowiem bardzo rozpowszechnione w niemieckim obrocie prawnym. Szacuje się, że od połowy do dwóch trzecich wszystkich sporządzanych w Niemczech testamentów przybiera formę testamentu wspólnego małżonków . Zjawisko nie jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX