Kurzępa Bolesław, Kurzępa Elżbieta, Wątpliwości dotyczące pojęcia "zwierzę bezdomne" użytego w ustawie o ochronie zwierząt

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/11/36-40
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wątpliwości dotyczące pojęcia "zwierzę bezdomne" użytego w ustawie o ochronie zwierząt

Analiza przepisu art. 4 pkt 16 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt nasuwa wątpliwość, czy jest on zgodny z Konstytucją RP, a konkretnie z zasadami wyrażonymi w jej art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 2. W powołanym art. 4 pkt 16 u.o.z. chodzi o zawartą w nim definicję zwierzęcia bezdomnego. Wskazać należy, że w myśl art. 1 ust. 2 u.o.z. w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Kluczową ideą wyżej wymienionego aktu prawnego jest proklamowanie zasady, że zwierzę nie jest rzeczą, co z kolei stanowi wynik przemyśleń dokonanych na gruncie filozofii i etyki. Nie ulega jednak wątpliwości, że skoro zwierzęta stanowią także przedmiot obrotu cywilnoprawnego, to istnieje potrzeba unormowania kwestii ich własności.

Podkreślić należy, że zgodnie z ugruntowanymi w tym zakresie poglądami doktryny prawo do zwierzęcia jest prawem bezwzględnym, mającym atrybuty analogiczne do własności w rozumieniu art. 140 k.c. , różniące się jednak od niej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX