Czarnik Zbigniew, W sprawie pozycji prawnej Państwowej Inspekcji Pracy

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/10/107-112
Autor:
Rodzaj: polemika

W sprawie pozycji prawnej Państwowej Inspekcji Pracy

W jednym z tegorocznych zeszytów „Państwa i Prawa” został opublikowany artykuł D. Makowskiego dotyczący prawnej pozycji Państwowej Inspekcji Pracy. Poruszona w nim problematyka jest interesująca pod względem jurydycznym i ważna zarówno dla nauki prawa, jak i dla praktyki. Rozważania Autora koncentrują się na przedstawieniu statusu prawnego Inspekcji jako organu sprawującego nadzór nad kontrolą i przestrzeganiem prawa pracy. Podjęcie tej analizy jest przedsięwzięciem pożytecznym, jednak z tego faktu nie mogą wynikać formułowane przez D. Makowskiego tezy. Brak akceptacji dla wielu pojawiających się w artykule stwierdzeń nie wynika z faktu, że są kontrowersyjne, bo niezgoda na powszechne rozumienie problemów prawnych jest istotą sporu naukowego, podstawą poszukiwania lepszych i sensowniejszych rozwiązań bądź budowania bardziej racjonalnych teorii. Niezgoda na bezkrytyczne przyjęcie tych poglądów bierze się stąd, że pozostają one w sprzeczności z zasadami wynikającymi z regulacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX