Trykozko Rafał, W jakim trybie wydatkować środki funduszu sołeckiego na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej?

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/7-8/108-111
Autor:
Rodzaj: artykuł

W jakim trybie wydatkować środki funduszu sołeckiego na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej?

W art. 1 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim wskazano, że środki funduszu mogą być przeznaczone na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej . Z przepisu tego wynika więc możliwość przeznaczenia środków funduszu sołeckiego nie tylko na przedsięwzięcia "podstawowe", o których mowa w art. 1 ust. 3 u.f.s. i które zostały zgłoszone przez sołectwa we wnioskach, ale też na "dodatkowe" działania. Konfrontacja art. 1 ust. 4 u.f.s. z art. 1 ust. 3 oraz innymi przepisami tej ustawy, a także uwzględnienie uwarunkowań funkcjonalnych wynikających ze specyfiki celu przeznaczenia środków powodują jednak powstanie wątpliwości co do trybu, w jakim powinny być wydatkowane środki funduszu celowego na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Według art. 3 ust. 1 pkt 1u.s.k.ż. przez klęskę żywiołową rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX