Uwagi o zasadach rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 7a ustawy o prawach konsumenta - OpenLEX

Kukuryk Piotr, Uwagi o zasadach rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 7a ustawy o prawach konsumenta

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/6/40-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi o zasadach rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 7a ustawy o prawach konsumenta

Przedmiotem artykułu jest analiza art. 7a ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta , regulującego w sposób ogólny zasady udzielania przez przedsiębiorcę odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi omówienie pojęcia reklamacji. Proponując własne ujęcie definicyjne, zwrócono uwagę na trudności w rozgraniczeniu zakresu pojęciowego reklamacji oraz innych sformułowań o zbliżonym znaczeniu, którymi – w ślad za prawodawcą unijnym – posługuje się prawodawca krajowy. Rozważania zawarte w artykule koncentrują się głównie na analizie zakresu zastosowania art. 7a u.p.k. W tym kontekście omówiono zwłaszcza wzajemny stosunek postępowania z art. 7a u.p.k. do innych postępowań reklamacyjnych uregulowanych w ustawach szczególnych. Zagadnienie to nie stanowiło dotychczas szczególnego przedmiotu zainteresowania doktryny prawa cywilnego. Zaproponowano także przeniesienie omawianej regulacji do tytułu III księgi trzeciej Kodeksu cywilnego . W dalszej części artykułu przedstawiono problem odpowiedzi przedsiębiorcy na reklamację konsumenta oraz skutków prawnych jej nieudzielenia w wymaganym terminie. Obok analizy stanowisk doktryny odwołano się także do najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Całość kończą wnioski oraz postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX