Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda w kontekście administracyjnego zwolnienia funkcjonariusza Policji ze służby i... - OpenLEX

Hyżorek Aleksander, Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda w kontekście administracyjnego zwolnienia funkcjonariusza Policji ze służby i konieczności zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej policjanta

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/11/82-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda w kontekście administracyjnego zwolnienia funkcjonariusza Policji ze służby i konieczności zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej policjanta

Słowa kluczowe: administracyjne zwolnienie ze służby, Policja, związek zawodowy policjantów

1.Wstęp

W ustawie o Policji enumeratywnie wymienione zostały przesłanki zwolnienia policjanta ze służby. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy zakłada obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza m.in. w przypadku orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, a także wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu policjanta. Z kolei przy fakultatywnym zwolnieniu policjanta ze służby, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o Policji, zwolnienie może nastąpić w przypadku, w którym wymaga tego ważny interes służby (art. 41 ust. 2 pkt 5) lub popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie (art. 41 ust. 2 pkt 8).

Do 26.10.2019 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX