Ustrojowoprawne podstawy wdrażania instrumentów stymulowania innowacji w rozwoju regionu - OpenLEX

Pawlik Andrzej, Ustrojowoprawne podstawy wdrażania instrumentów stymulowania innowacji w rozwoju regionu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/7-8/121-130
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustrojowoprawne podstawy wdrażania instrumentów stymulowania innowacji w rozwoju regionu

1.Wstęp

Obecnie nastąpiły znaczne zmiany w sposobie pojmowania instrumentów stymulowania innowacji przez państwo i władze samorządowe. Wzrasta znaczenie działań promujących innowacje i dyfuzję wiedzy, dostrzega się sieciowość procesu innowacji. Celem polityki innowacyjnej staje się obniżanie progu trudności podejmowania i realizacji innowacji, zmniejszanie stopnia ryzyka i niepewności oraz pomoc w dokonywaniu optymalnego wyboru dla przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. W obliczu powyższych przesłanek rośnie rola parków technologicznych, centrów transferu technologii, centrów przekazu innowacji, przedsiębiorstw wysokiej technologii oraz specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentów służących realizacji celów polityki innowacyjnej.

Do tych celów można zaliczyć: wspomaganie młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, optymalizację warunków transferu technologii, a także komercjalizację rezultatów badań z instytucji naukowych do życia gospodarczego.

2.Definicje pojęcia „innowacja”

W literaturze za podstawową definicję pojęcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX