Łukowiak Dominik, Ustawa okołobudżetowa w systemie gospodarki finansowej państwa. Charakter prawny i funkcje instytucji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/7/88-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustawa okołobudżetowa w systemie gospodarki finansowej państwa. Charakter prawny i funkcje instytucji

1. Uwagi wstępne. Problematyka ustawy budżetowej i jej szczególnego charakteru prawnego jest jednym z klasycznych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania nauki prawa. Zarówno w literaturze prawa finansowego, jak i prawa konstytucyjnego powstało już na ten temat wiele kompleksowych analiz . W piśmiennictwie nie zajmowano się natomiast, jak dotąd, szerzej ustawami, które w praktyce legislacyjnej zaczęto uchwalać w związku z dojściem do skutku ustawy budżetowej na dany rok. Ustawy te przyjęło się powszechnie określać mianem ustaw okołobudżetowych, choć sam termin „ustawa okołobudżetowa” ma charakter publicystyczny i jako taki pozbawiony jest właściwie znaczenia jurydycznego . Nie wymienia go mianowicie żaden akt normatywny – w szczególności ani Konstytucja, ani ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.).

Z mocy art. 219Konstytucji ustawodawca zobowiązany jest jedynie do corocznego uchwalenia ustawy budżetowej (ust. 1), która w wyjątkowych przypadkach może być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX