Ustawa COVID-19 na tle rozwiązań w zakresie dyscypliny finansów publicznych. Analiza z wykorzystaniem elementów metody kompletu... - OpenLEX

Falenta Paweł, Ustawa COVID-19 na tle rozwiązań w zakresie dyscypliny finansów publicznych. Analiza z wykorzystaniem elementów metody kompletu normatywnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/7-8/7-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustawa COVID-19 na tle rozwiązań w zakresie dyscypliny finansów publicznych. Analiza z wykorzystaniem elementów metody kompletu normatywnego

Słowa kluczowe: COVID-19, zamówienia publiczne, sankcje, dyscyplina finansów

1.Wprowadzenie do zagadnienia

Regulacje „covidowe” dotyczące dyscypliny finansów publicznych zostały wprowadzone kilkoma ustawami. I tak ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła trzy istotne przepisy dotyczące zwolnienia od odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub na gruncie prawa karnego w związku z działaniami w obszarze zamówień publicznych: niedochodzenia kar umownych oraz niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub zmiany terminu jej wykonania . W artykule 76 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono z kolei rozwiązanie w postaci wyłączenia karalności, formułując przepis w brzmieniu: „Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX